3.4.15 Collectieve rechtsbijstandsverzekering

  1. De werkgever sluit een collectieve rechtsbijstandsverzekering voor de werknemer voor die gevallen:
    a. waarin de werknemer vanwege zijn functie strafrechtelijk wordt vervolgd of civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld;
    b. voor de werknemer die door hem geleden schade door fysiek en/of verbaal geweld door anderen tijdens de functievervulling gerechtelijk op die ander wil verhalen.
  2. De rechtsbijstandsverzekering geldt niet bij maatregelen van de werkgever tegen de werknemer, in procedures van de werknemer tegen de werkgever of een strafbaar feit van de werknemer waarvan de werkgever aangifte heeft gedaan.