Aanvullende uitkering

Artikel 5.4.8 Hoogte van de aanvullende uitkering: berekeningsgrondslag

De berekeningsgrondslag voor de aanvullende uitkering is het dagloon, maar dan ongemaximeerd, op de dag voorafgaande aan het ontslag waaraan de ex-werknemer recht op aanvullende uitkering wordt toegekend, voor zover dat betrekking heeft op het inkomen uit de functie waaraan het recht op aanvullende uitkering wordt ontleend.

Artikel 5.4.9 Hoogte van de aanvullende uitkering

 1. De WW-uitkering en de aanvullende uitkering bedragen samen een percentage van de berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering, zoals bedoeld in artikel 5.4.8.
 2. Het in lid 1 genoemde percentage bedraagt:
  a. tijdens de eerste 6 maanden 90%;
  b. tijdens de daarop volgende 6 maanden 80%;
  c. daarna tot het einde van de WW-uitkering 70%; en
  d. tot het einde van de aansluitende uitkering 70%.

Artikel 5.4.10 Aanvulling op uitkering volgens de Ziektewet

 1. De ex-werknemer die wegens ziekte niet kan werken en daarom een uitkering volgens de Ziektewet ontvangt, heeft recht op aanvulling, als hij die aanvulling ook zou krijgen wanneer hij niet ziek was geweest.
 2. De uitkering volgens de Ziektewet en de in lid 1 genoemde aanvulling bedragen samen een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat ex-werknemer op grond van artikel 5.4.9 zou ontvangen wanneer hij niet ziek zou zijn geweest.
 3. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet is van toepassing op de aanvulling op de uitkering volgens de Ziektewet.

Artikel 5.4.11 Aanvulling op uitkering Wet arbeid en zorg (WAZO)

 1. De ex-werknemer die:
  a. volgens deze paragraaf een aanvulling op de WW-uitkering zou ontvangen als zij niet vanwege een zwangerschap- en bevallingsuitkering verhinderd zou zijn om arbeid te verrichten, en
  b. daarom een uitkering volgens de WAZO ontvangt, heeft recht op een aanvulling van deze uitkering als deze minder bedraagt dan de uitkering die zij volgens artikel 5.4.9 zou hebben ontvangen.
 2. De aanvulling is het verschil tussen de uitkering volgens artikel 5.4.9 en het bedrag van de-uitkering volgens de WAZO.
 3. Het verplichtingen- en sanctieregime van de WAZO is van toepassing op deze aanvulling.