Eerste activeringsperiode

Artikel 5.4.1 Activeren bij boventalligheid

 1. De werknemer die op basis van een reorganisatie of een andere organisatiewijziging boventallig is verklaard, heeft recht op een eerste activeringsperiode van 18 maanden.
 2. Binnen 2 maanden na het vaststellen van boventalligheid stelt de werkgever in overleg met de boventallig verklaarde werknemer een actieplan ‘van werk naar werk’ vast. De werkgever en de werknemer spannen zich daarbij maximaal in om de werknemer naar ander werk te begeleiden. In dit actieplan worden de in te zetten activeringsinstrumenten en middelen vastgelegd.
 3. In de eerste activeringsperiode heeft de werknemer recht op een transferbudget van minimaal € 5.000. De werknemer zet dit budget in voor zijn ontwikkeling om ander werk te vinden, binnen of buiten het waterschap.
 4. Als de boventallige werknemer na afloop van de eerste activeringsperiode geen ander werk heeft gevonden, maken werknemer en werkgever een vervolgplan. In dit vervolgplan leggen ze vast of ze de strategie moeten wijzigen. Ook leggen werkgever en werknemer vast welke instrumenten tijdens de WW-fase worden ingezet om de tweede activeringsperiode succesvol te laten verlopen.
 5. Als er vacatures ontstaan na de reorganisatie bij de werkgever, dan komt de boventallige of ontslagen werknemer met een uitkering, als eerste in aanmerking. Voorwaarde is dat hij geschikt is of geschikt te maken is. Als er meerdere (potentieel) geschikte boventallige werknemers op de vacature solliciteren, dan heeft diegene die het langst boventallig is voorrang.
 6. De werkgever kan op basis van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden besluiten:
  a. de eerste activeringsperiode van 18 maanden te verlengen;
  b. het activeringsinstrumentarium genoemd in lid 2 uit te breiden;
  c.
  dat de boventallige werknemer geschikt, of geschikt te maken is voor een functie.

Voordat de werkgever een besluit neemt, wordt advies gevraagd aan een derde. Deze derde is een paritaire commissie.

Artikel 5.4.2 Activeringsinstrumentarium

Volgens artikel 5.4.1 kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt over het gebruik van activeringsinstrumenten. Naast deze instrumenten die in dit hoofdstuk 5 worden genoemd, zijn dat in ieder geval:
a.
in kaart brengen van kennis, vaardigheden, belangstelling en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, in verschillende vormen;
b.
om-, her- en bijscholing;
c.
detachering;
d.
indiensttreding bij een outplacementbureau of re-integratiebedrijf;
e.
begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf.

De werkgever kan het activeringsinstrumentarium uit dit artikel ook aanbieden aan werknemers die (nog) niet boventallig zijn, maar die bij organisatie-onderdelen werken waar boventalligheid dreigt.

Artikel 5.4.3 Recht op inkomen tijdens de eerste activeringsperiode

De boventallig verklaarde werknemer heeft recht op zijn salaris en IKB tijdens de eerste activeringsperiode, volgens artikel 5.4.1 lid 1 en lid 6.