Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra)

Per 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in. Met de komst van de wet gelden er andere regels voor onder andere het onderhandelen en afsluiten van een cao. Ook verhuizen de individuele afspraken. Alle medewerkers krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling.

De toolkit van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

In de Wnra is opgenomen dat voor op 31 december 2019 aangestelde ambtenaren op 1 januari 2020 bij wet een arbeidsovereenkomst ontstaat. Als werkgever sta je voor de keus of je mee vaart op deze wettelijke bepalingen en medewerkers informeert of daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst afsluit/bevestigd (met twee handtekeningen).

In deze toolkit staan hulpmiddelen om in de eigen organisatie een bij jullie passende keuze te maken. Ook hulpmiddelen om de gemaakte keuze uit te voeren. Van algemene informatie, een handreiking met afwegingen, tot communicatiemiddelen en een voorbeeld arbeidsovereenkomst.

Andere instrumenten voor de overgang naar het civielrecht.

Door P&O-collega’s zijn in 2017 de eerste hulpmiddelen voor de overgang van het publiekrecht naar het civielrecht opgesteld. Een stappenplan van regeling naar handboek en een notitie over de overgang van bezwaar naar …………..

De Wnra nieuwsbrief

De Vereniging brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief Wnra uit. De meest recente Wnra nieuwsbrief vind je hier

Overleg met andere sectoren en vakbondscentrales

Een paar keer per jaar komen de werkgevers van gemeenten, provincies, het rijk en de waterschappen bij elkaar om samen met de centrales van vakbonden en de directeur generaal van het ministerie van BZK te spreken over de implementatie van de wet. Dit overleg vindt plaats in de Transitiekamer van de Raad van het Overheidspersoneel. Namens de sector neemt Marco Kastelein, hoogheemraad bij Rijnland aan het overleg deel.