ga naar de hoofdinhoud

1.1 Cao, cao-partijen en definitie werkgever en werknemer

 1. Met deze collectieve arbeidsovereenkomst ('deze cao') wordt deze overeenkomst met de daarbij behorende bijlage bedoeld.
 2. Onder 'cao-partijen' worden verstaan: de werkgeversvereniging Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de vakbonden die deze cao hebben afgesloten en ondertekend.
 3. Onder werkgever wordt verstaan: een lid van de Vereniging werken voor waterschappen.
 4. Onder ‘werknemer’ in de zin van deze cao wordt verstaan: hij die bij de werkgever als bedoeld in lid 3 werkzaam is op grond van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.
 5. Niet als ‘werknemer’ in de zin van deze cao worden beschouwd:
  a. de voorzitters, dagelijks bestuurders en de algemeen bestuursleden van de waterschappen;
  b. de bestuursleden van de werkgevers als bedoeld in lid 3 niet zijnde waterschappen;
  c. stagiaires, vakantiewerkers, uitzendkrachten en personen met een leerwerkovereenkomst;
 6. De werkgever en de werknemer zullen zich zoals de wet voorschrijft gedragen als een goed werkgever en goed werknemer.