ga naar de hoofdinhoud

Overige documenten

Overige documenten worden op deze pagina weergegeven.

Instellingsbesluit en werkwijze van de Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden (AAC-DO) ten behoeve van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies (en partijen bij de cao provinciale sector), waterschappen (en overige leden van de Vwvw) en aangesloten instellingen.

Uitgebrachte adviezen

Uitgebrachte adviezen door de inmiddels opgeheven geschillencommissie. Deze adviezen zijn anoniem gepubliceerd.

Jaarverslagen

Het eerste jaarverslag van de in 2021 opgerichte geschillencommissie is hieronder in te zien.

Notulen

De geschillencommissie overlegt jaarlijks met de sociale partners. De notulen zijn hieronder in te zien.

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018).

Verantwoordingsmodellen WNT

De Wet normering van topinkomens (WNT) regelt hoeveel topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal mogen verdienen. Onderstaand bestand geeft aan waar het plafond van de topinkomens binnen de Vwvw ligt. 

Relevante documenten van derden

Het Personeelshandboek Arbeidsvoorwaarden HHNK en een voorbeeld van een Arbeidsovereenkomst HHNK staat hier gepubliceerd.