ga naar de hoofdinhoud

Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap

De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap (AAW) is opgericht om het bestuur te adviseren over de beleidsterreinen Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarkt en Arbeidsverhoudingen. De AAW vergadert zo’n 6 keer per jaar en brengt op verzoek van het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur.

Het bestuur benoemt de leden van de commissie voor een periode van drie jaar; leden zijn één keer herbenoembaar. De voorzitter van de commissie is ook voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie. De leden van de commissie komen vanuit de volgende groepen: vier bestuurders van alle leden, vier secretarissen-directeuren van waterschappen, twee directeuren van gelieerde organisaties en twee hoofden P&O.

Bestuurlijke zetels

 • Erik de Ridder, waterschap De Dommel (Vwvw-bestuurslid, voorzitter AAW, voorzitter cao-onderhandelingsdelegatie)
 • Jan Bonjer, waterschap Hollandse Delta

Toehoorder

 • Toine Poppelaars, waterschap Scheldestromen (voorzitter Vwvw-bestuur)

Zetels voor secretarissen-directeuren

 • Kees Vonk, waterschap Rivierenland
 • Cis Apeldoorn, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Wouter Slob, waterschap Zuiderzeeland (lid cao-onderhandelingsdelegatie)
 • Pieter Sennema, waterschap Aa en Maas (lid cao-onderhandelingsdelegatie, voorzitter A&O-fonds)

Zetels voor directeuren van gelieerde organisaties

 • Saskia de Haas, stichting Waternet (lid cao-onderhandelingsdelegatie)
 • Joost Buntsma, STOWA

Zetels hoofden P&O

 • Klaas Laansma, waterschap Rijn en IJssel (bestuurslid A&O-fonds)

Secretariaat 

 • Arjan Guijt, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden Vereniging werken voor waterschappen