ga naar de hoofdinhoud

6.2.5 Aanvullende en aansluitende uitkering door arbeidsongeschiktheid

  1. ​​​​​De (ex-)werknemer:
    a. van wie de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 sub b BW is opgezegd
    of die vanwege arbeidsongeschiktheid in zijn eigen functie minder uren is gaan werken of herplaatst is in een andere functie; en
    b. die een WGA-of IVA-uitkering ontvangt;

    heeft recht op een aanvullende uitkering van maximaal 38 maanden.
  2. Als de arbeidsongeschiktheid voornamelijk wordt veroorzaakt door de aard van de werkzaamheden of bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden uitgevoerd, en niet is ontstaan door schuld of nalatigheid, bestaat er recht op uitkering tot op de dag van de maand, waarop de (ex-)werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.