6.2.5 Aanvullende en aansluitende uitkering door arbeidsongeschiktheid

 1. ​​​​​De (ex-)werknemer:
  a.
  van wie de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 sub b BW is opgezegd of die herplaatst is in een andere functie; én
  b.
  die een WGA-of IVA-uitkering ontvangt;
  heeft recht op een aanvullende uitkering van maximaal 38 maanden.
 2. Als de arbeidsongeschiktheid voornamelijk veroorzaakt wordt door de aard van de werkzaamheden of bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden uitgevoerd, en niet is ontstaan door schuld of nalatigheid, bestaat er recht op uitkering tot op de dag van de maand, waarop de ex-werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.