ga naar de hoofdinhoud

7.1 Beëindiging arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst eindigt:
a.
door opzegging door de werknemer;
b.
van rechtswege met ingang van de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
c.
door opzegging door de werkgever op grond van artikel 7:669 BW;
d.
door opzegging wegens een dringende reden door de werkgever of de werknemer op grond van artikel 7:677, 7:678 of 7:679 BW;
e.
door ontbinding door de kantonrechter op grond van artikel 7:671b of 7:671c BW;
f.
met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en de werknemer overeengekomen tijdstip;
g.
van rechtswege door het verstrijken van de periode waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan of bij de in de wet aangegeven gevallen met inachtneming van de aanzegplicht zoals opgenomen in artikel 7:668 lid 1 BW.