7.4 Einde arbeidsovereenkomst bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

  1. De werkgever zal de arbeidsovereenkomst met de werknemer die door het UWV in het kader van de uitvoering van de WIA voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard niet opzeggen, tenzij sprake is van een zwaarwegend organisatiebelang.
  2. Van een zwaarwegend organisatiebelang is in ieder geval sprake als:
    a. de huidige arbeidsplek en het werk, in alle redelijkheid en billijkheid, niet zodanig kan worden aangepast dat de arbeidsongeschikte zijn functie naar behoren kan blijven uitoefenen; én
    b. er geen andere passende arbeid bij de werkgever aanwezig is.
  3. De werkgever betaalt de kosten van het door de werkgever of de werknemer bij het UWV aangevraagde deskundigenoordeel.