ABP maakt prognose pensioenpremie 2023 bekend

De premie daalt in 2023 naar verwachting licht. De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt naar verwachting van 25,9% naar 29,1% (werkgevers- en werknemersaandeel), maar de premie voor de VPL-regeling (dit jaar 3,0%) vervalt.

Waarom stijgt de premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen?

Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Dit komt door de lagere verwachte toekomstige rendementen. Omdat het opbouwpercentage gelijk blijft, is er meer premie nodig om de pensioenen te financieren. In 2020 werd besloten de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen.

VPL premie eindigt

De stapsgewijze stijging van de premie werd in 2022 uitgesteld naar 2023. Dat betekent wel dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2023 in één keer aanzienlijk stijgt. Maar omdat de VPL-regeling per 1 januari 2023 ook eindigt, wordt de totale premie die werkgevers betalen lager. Voor werkgevers komt de premieverlaging neer op € 55,- bruto voor een medewerker met een bruto maandinkomen van € 3.500.

De medewerker gaat meer betalen

Een werkgever betaalt straks naar verwachting minder premie. De medewerkers gaan naar verhouding meer betalen. Dat komt omdat op dit moment de werkgevers de VPL-premie grotendeels betalen. Dat de VPL-premie verdwijnt heeft dus maar een gering effect op de kosten van de medewerkers. Bij de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen betalen de medewerkers daarentegen 30% van de pensioenpremie zelf. Als deze premie stijgt, betalen medewerkers dus ook meer. Voor een medewerker met een bruto maandinkomen van € 3.500 is de totale premieverhoging € 15,- netto per maand vanaf januari 2023.

Mogelijk lagere premie

In de huidige premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zit nu nog een premieopslag van 1,5%-punt voor het herstel van de financiële situatie van het pensioenfonds. De afgelopen maanden is de financiële situatie van ABP echter aanzienlijk verbeterd. De definitieve premie 2023 wordt in het najaar vastgesteld. Op dat moment kan ook gekeken worden of de premieopslag gehandhaafd moet blijven.

Definitieve premie in het najaar

Deze prognose is gebaseerd op het huidige premiebeleid. Dit kan nog wijzigen in de loop van het jaar. Een aantal zaken kunnen nog van invloed zijn op de definitieve premie. Hierbij te denken aan de nieuwe pensioenwetgeving, de hoogte van inflatie en aanpassingen van grondslagen. Het definitieve besluit over de premie van 2023 wordt - zoals ieder jaar - eind november genomen.