ga naar de hoofdinhoud

Akkoord thuiswerkbudget en thuiswerkvergoeding

Op 7 oktober hebben sociale partners een akkoord bereikt over thuiswerken. De overeengekomen afspraken omvatten 2 punten: een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding. De afspraken gelden vanaf 1 april 2020 tot 1 april 2025 en worden opgenomen in de cao.

Sinds de uitbraak van COVID-19 werkt een groot deel van de medewerkers van de waterschappen en gelieerde organisaties vanuit huis. In juni 2020 hebben de onderhandelingsdelegaties van werkgevers en werknemers de opdracht gegeven aan een paritaire werkgroep Duurzaam Werken om een advies op te stellen dat bijdraagt aan de totstandkoming van een structurele thuiswerkregeling in het (post-)coronatijdperk. Goed werkgeverschap staat hierbij centraal met aandacht voor duurzaam, veilig en gezond werken.

Verantwoord thuiswerken

Begin september is het advies van de werkgroep met de vakbonden besproken en is uiteindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt. “Als werkgever zijn wij verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek voor al onze medewerkers”, legt Erik de Ridder, voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie uit. “Die verantwoordelijkheid geldt ook voor de thuiswerkplek.”

Vakbondsbestuurders Arno van Voorden van CNV Overheid en Yoram Bovenkerk van FNV Overheid zijn van mening dat partijen hier met hybride (thuis)werkvormen de basis voor de toekomst hebben gelegd. Waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor de inzet van medewerkers die niet thuis kunnen werken.

Sociale partners

Thuiswerkbudget

De regeling gaat uit van een budget per medewerker. Het budget is € 850,- incl. BTW voor de komende 5 jaar en wordt op de volgende manier ter beschikking gesteld aan elke medewerker:

  1. Elke medewerker ontvangt in 2020 een bedrag van € 250,- netto. Dit is een tegemoetkoming voor de extra kosten die alle medewerkers de afgelopen maanden hebben gemaakt. En om de extra inzet te belonen, ook van medewerkers die niet thuis hebben (kunnen) werken.
  2. Voor elke medewerker die wekelijks over een langere periode thuis werkt resteert een budget van € 600,- inclusief btw. De medewerker kan op declaratiebasis middelen voor een arbo- en ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek aanschaffen. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk voor een goede uitoefening van de werkzaamheden vanuit huis.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding bedraagt € 3,- netto per dag. Het is een tegemoetkoming in het faciliteren van de voorzieningen van een thuiswerkplek waar de Arbowet niet op ziet, bijvoorbeeld internet en energiekosten. Deze vergoeding geldt voor dagen waarop de medewerker de gehele dag thuiswerkt.

Duurzaam uit de crisis

Een belangrijk thema voor sociale partners is om met duurzame oplossingen uit de coronacrisis te komen. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar de langere termijn als het gaat om thuiswerkmogelijkheden. Maar ook op het gebied van de gezondheid van medewerkers, mobiliteit, digitalisering en ontwikkeling wordt belang gehecht aan duurzame inzetbaarheid en duurzame oplossingen. Sociale partners blijven daarom, naast de nu gemaakte afspraken over thuiswerkbudget en thuiswerkvergoeding, in gesprek om goede afspraken te maken op de thema’s die nu en in de toekomst relevant zijn. De afspraken rondom thuiswerken worden volgend jaar geëvalueerd