ga naar de hoofdinhoud

De sector waterschappen moet zich steviger profileren op de arbeidsmarkt

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van de waterschapssector om zich steviger te profileren op de (regionale) arbeidsmarkt en nieuwe medewerkers duurzaam te binden en boeien. Het A&O fonds Waterschappen heeft vorig jaar 2 onderzoeken laten uitvoeren over het thema arbeidsmarkt.

Het gaat om de het onderzoek ‘Verkenning werven en opleiden technische medewerkers sector waterschappen’ en ‘Imago-onderzoek 2022 sector waterschappen’.

Verkenning werven en opleiden technische medewerkers sector waterschappen

De verkenning geeft aan dat het tekort aan technische medewerkers op de arbeidsmarkt, zowel op mbo- als hbo-niveau, momenteel al voelbaar is in de sector waterschappen en tot zorgen baart. De geringe bekendheid met het werken voor waterschappen onder potentiële medewerkers speelt volgens respondenten parten bij het werven van kandidaten. Onder organisaties is er daarnaast nog weinig structurele ervaring met het intern opleiden van technische medewerkers.

 

Ondanks de zorgen die geuit zijn in deze verkenning rond de vraagstukken rond technische medewerkers, liggen er voor de sector voldoende kansen voor de toekomst. Recent sectoraal medewerkersonderzoek geeft aan dat gemiddeld genomen medewerkers in de sector tevreden en betrokken medewerkers zijn. Het maatschappelijk belang van de sector heeft een sterke aantrekkingskracht op de huidige generatie jongeren. Dit, in combinatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, kan als troef worden ingezet bij de werving van technische medewerkers.

 

> Lees de publicatie en samenvatting op de site van het A&O fonds Waterschappen

Imago-onderzoek 2022 sector waterschappen

De bekendheid van waterschappen als werkgever onder potentiële medewerkers op de arbeidsmarkt, ligt lager in vergelijking met andere organisaties. Voor personen die bekend zijn met waterschappen is de aantrekkelijkheid van deze organisaties als werkgever echter weer hoger in vergelijking met andere organisaties.


Mbo'ers zijn over het algemeen minder goed bekend met waterschappen dan hbo'ers en wo'ers. Van de Nederlanders op de arbeidsmarkt die bekend zijn met de waterschappen, vindt rond de 60 procent dit een aantrekkelijke organisatie waar men ook wel zou willen werken.


> Lees de publicatie en samenvatting op de site van het A&O fonds Waterschappen

Conclusies

Op basis van deze twee onderzoeken kunnen 4 hoofdconclusies worden geformuleerd:

  1. De krapte op de arbeidsmarkt is momenteel ook voelbaar binnen de sector waterschappen en legt in combinatie met het toenemend aantal vacatures een forse belasting op HR-professionals.
  2. De onbekendheid bij kandidaten op de arbeidsmarkt over het werk en de baanmogelijkheden binnen de sector waterschappen is groot, en speelt de sector parten bij de werving van kandidaten.
  3. Een groot aantal oplossingsrichtingen is beschikbaar, maar vraagt om afstemming. 
  4. Binnen de sector bestaat een grote behoefte aan kennisdeling, samenwerking en strategische sectorale afstemming rond arbeidsmarktcommunicatie, werving en het opleiden van nieuwe medewerkers.

Van conclusies naar acties

Komende tijd zal het A&O fonds Waterschappen in gesprek gaan met divers partijen binnen de sector om de mogelijkheden voor het opstarten van lokale, regionale en sectorale activiteiten rond arbeidsmarktbeleid te bespreken en organiseren. Het Vwvw bestuur heeft besloten in samenwerking met het A&O fonds Waterschappen en met inbreng van de Unie van Waterschappen 3 lijnen uit te werken voor een mogelijke sectorale aanpak en samenwerking. Het gaat om: educatie en voorlichting, opleiden en arbeidsmarktcommunicatie. Dit wordt vervolgens besproken met de leden van de Vwvw om te peilen of er een breed draagvlak bestaat voor het verder uitwerken van een sectoraal actieplan arbeidsmarkt.