Definitieve cao Werken voor waterschappen 2021

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De tweede cao Werken voor waterschappen is nu definitief. De cao heeft een looptijd van 1 jaar, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

De leden hadden tot 28 april de tijd om te reageren op het onderhandelaarsakkoord. De werkgevers zijn unaniem akkoord gegaan met het voorstel. Van de vakbondsleden ging ruim 90% akkoord.

Definitieve afspraken

Alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn nu definitief:

  • Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 50 euro en het IKB-percentage met 0,5 procentpunt. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procentpunt.
  • Het persoonsgebonden basisbudget (PBB) wordt verhoogd van 5.000 euro naar minimaal 6.000 euro voor 5 jaar.
  • De berekeningsgrondslag voor berekening van de toelage wachtdienst per uur wordt verhoogd van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9.
  • Aanvullend op de Wet WIEG is afgesproken het salaris aan te vullen tot 100% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.
  • Er is afgesproken om 5 mei in lustrumjaren als feestdag aan te merken.
  • Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om naast het kopen van IKB-verlof ook vitaliteitsuren te sparen:
    • door inzet van 50% van het PBB (6.000 euro per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 jonger dan 58 jaar. Voor elk vitaliteitsuur dient in elk geval ook een uur uit het IKB te worden aangekocht; en
    • door inzet van het gehele PBB (6.000 euro per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 58 jaar of ouder waren.

De cao-teksten inclusief uitgangspunten en voorwaarden worden komende maand uitgewerkt.

> onderhandelingsakkoord cao Werken voor waterschappen 2021

Wat betekent deze definitieve cao voor medewerkers?

Alle afspraken gaan in per 1 januari 2021. Het stijgen van de salarissen en schaalbedragen met 50 euro en het IKB-percentage met 0,5 procentpunt wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd bij de salarisbetaling van juni 2021. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procentpunt.

Transponeringstabel

Om te kunnen vergelijken welke artikelen uit de vorige cao verschillen met artikelen uit de nieuwe cao is er een transponeringstabel gemaakt. Daarmee kun je vergelijken wat er hetzelfde blijft, en wat er verandert. 

> transponeringstabel

Beleidstekst 2021

Bij de cao hoort een beleidstekst met daarin de overwegingen van de Vwvw en de vakbonden bij de totstandkoming van deze cao. Thema’s die daarin voorop staan zijn ‘flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden’, ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘opleiding en ontwikkeling’.

> beleidstekst cao Werken voor waterschappen 2021

Cao en salarisschalen

De nieuwe cao en nieuwe salarisschalen worden binnenkort geplaatst op https://vwvw.nl/cao. Ook wordt de cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sociale partners