Kabinetsplannen: wat betekenen ze voor HR?

Op de derde dinsdag van september zijn volgens traditie de kabinetsplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Wat betekenen deze voor HR? We hebben de belangrijkste plannen op een rij gezet.

Uitwerking pensioenakkoord

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er veel aandacht voor de uitwerking van het Pensioenakkoord. In 2020 en 2021 blijft de pensioenleeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd weer, maar gaat dit langzamer dan voor het pensioenakkoord: 8 maanden later voor ieder extra levensjaar. Deze wijziging is al wettelijk geregeld. Vanaf 2025 wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd voor twee derde gekoppeld aan de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Het kabinet is van plan medio 2020 het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens op pensioendatum’ naar de Tweede Kamer te sturen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat mensen op hun pensioeningangsdatum een deel van hun pensioen afkopen om bijvoorbeeld hun hypotheek gedeeltelijk af te lossen.

Het wetsvoorstel ‘Pensioen bij scheiding’ is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Hiermee wordt het ouderdomspensioen bij scheiding automatisch verdeeld, tenzij de ex-partners andere afspraken maken. Hiermee krijgen de ex-partners een eigen pensioenaanspraak.

Het pensioenakkoord wordt nu verder uitgewerkt door de Sociaal-Economische Raad. In 2022 moet het wettelijk kader voor de pensioenvernieuwing gereed zijn.

Maatregelen in kader van Het Breed Offensief

Onder de naam ‘Het Breed Offensief’ maakt het kabinet het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Werken moet bovendien meer gaan lonen voor deze (nieuwe) collega’s. Er komt nog dit jaar een wetsvoorstel op dit punt.

Het kabinet vereenvoudigt de regels, omdat werkgevers, waaronder ook de overheidssectoren, hebben aangegeven dat de huidige Wet banenafspraak te complex is. Het moet er om gaan dát iemand werkt en niet wáár iemand werkt.

Ook de dienstverlening wordt verbeterd. Er komt per arbeidsmarktregio één publiek aanspreekpunt met hetzelfde basispakket aan dienstverlening.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De laatste jaren zijn er in de cao-afspraken van onze sector al afspraken opgenomen over vitale, flexibele en duurzame inzetbaarheid van iedereen op een veranderende arbeidsmarkt. Het kabinet ondersteunt dit streven ook. De vanzelfsprekendheid dat werkenden en werkgevers investeren in de ontwikkeling tijdens de hele loopbaan en dat de werkende daar zelf regie over heeft, is iets dat in onze cao al een aantal jaren wordt ondersteund.

Om deze ontwikkeling te ondersteunen komt het kabinet met een STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) voor iedereen, werkend of werkzoekend, tot AOW-gerechtigde leeftijd.

Verruiming werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt verruimd. Over de eerste 400 duizend euro van de loonsom wordt vanaf 2020 met een hoger forfaitair percentage gerekend: 1,7% in plaats van 1,2%.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het eenvoudiger om een ‘fiets van de zaak’ te rijden. De jaarlijkse bijtelling wordt 7%. De ‘fiets van de zaak’ kan ook een duurdere elektrische (lease-)fiets zijn. Het is niet langer nodig dat werknemers een ingewikkelde kilometeradministratie bijhouden.

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog naar 8% voor auto’s met een cataloguswaarde tot 45.000 euro.

Indicatie premiepercentages sociale verzekeringen

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook een indicatie opgenomen van de premiepercentages voor de sociale verzekeringen. Deze premiepercentages worden later dit jaar definitief vastgesteld. De WW-premies zijn voor de niet-overheidswerkgevers in 2020 voor het eerst gedifferentieerd naar contractsvorm. De overheidswerkgevers betalen in plaats daarvan de Ufo-premie.

PremieBetaald doorHoogte in 2020
AOWWerknemer17,90%
AnwWerknemer0,10%
UfoWerkgever0,68%
AofWerkgever6,79%
Aof kinderopvangWerkgever0,50%
Whk (rekenpremie)Werkgever1,25%

En verder….

Het kabinet gaat een Arbovisie 2030 opstellen en het wordt voor werkgevers verplicht om HR-beleid te voeren om de organisatie rookvrij te krijgen. Partners krijgen vanaf 1 juli 2020 vijf weken extra geboorteverlof. Daarnaast wijzigen de regels rondom de transitievergoeding en de Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat in op 1 januari 2020.