Nieuwe aanbesteding collectieve zorgverzekering

Eind dit jaar lopen de collectieve zorgverzekeringen met IZA (VGZ), CZ en Menzis af. VNG, IPO, WSGO en Vwvw hebben als koepels besloten om gezamenlijk op te trekken bij een nieuwe aanbesteding om te komen tot een mantelovereenkomst voor een nieuwe collectieve zorgverzekering.

Wat betekent dit voor jou als medewerker?

Binnen een collectief hebben personen bepaalde overeenkomsten, dat maakt het voor een verzekeraar iets voorspelbaarder – en daarmee goedkoper – om een risico te verzekeren. Wanneer je je verzekert via het collectief, krijg je een korting op de basisverzekering en eventueel ook op aanvullende zorg.

En wat gebeurt er als je wisselt van baan?

Als je wisselt van baan, kan de collectiviteitskorting in het volgende kalenderjaar komen te vervallen, omdat je niet langer onderdeel uitmaakt van het collectief. Je behoudt dan wel dezelfde zorgpolis, maar dan zonder korting.

De aanbesteding

Het voornemen van de aanbesteding is om per sector (perceel) – VNG, IPO, Vwvw  en WSGO – een mantelovereenkomst te sluiten met maximaal drie opdrachtnemers. De aanbestedende koepels behouden zich het recht voor om dit aantal gedurende deze aanbesteding aan te passen.

De Opdracht bestaat voor elk van de percelen uit de volgende onderdelen:

  • Landelijke basisverzekeringszorg
  • Landelijke aanvullende verzekeringszorg
  • Landelijke aanvullende tandverzekeringszorg
  •  Landelijke bedrijfszorg

Deze aanbesteding moet leiden tot vier nieuwe collectieve zorgovereenkomsten ingaande op 1 januari 2021. Deze minimaal vier mantelovereenkomsten worden elk aangegaan voor een periode van 4 jaar, met een wederzijdse optie tot jaarlijkse verlenging.