Onderhandelaarsresultaat cao Werken voor waterschappen 2022 bereikt

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden FNV en CNV hebben op 13 april 2022 een onderhandelaarsresultaat bereikt. Dit resultaat wordt met positief advies voorgelegd aan de achterbannen.

De Vwvw is sinds 1 januari 2019 de werkgeversvereniging van de 21 waterschappen, 15 aan de waterschappen gelieerde organisaties met in totaal meer dan 13.500 medewerkers. Deze cao is de derde cao die de Vwvw met de vakbonden afsluit en heeft een looptijd van 1 jaar: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

De coronapandemie is achter de rug, maar we bevinden ons nog altijd in roerige tijden. Sociale partners voelen daarbij nadrukkelijk een verantwoordelijkheid voor de werknemers in de sector waterschappen. Daarom hebben wij ons gericht op werkzekerheid en loon. Uiteraard maakt dat andere onderwerpen niet minder belangrijk en de gesprekken daarover zullen gewoon doorgang vinden voor een volgende cao.

Afspraken

Het open en constructieve gesprek heeft geleid tot de volgende afspraken.

Loonafspraken

Per 1 januari 2022 stijgen de salarissen met 2%. Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen met 1,75%. 

Werkzekerheid 

Werkgevers onderschrijven het standpunt van de vakbonden, dat:

  • onnodige flexibilisering van arbeid in de sector ongewenst is; 
  • arbeidsmarktstrategie zich moet richten op aantrekken en behouden van medewerkers; 
  • perspectief op werkzekerheid van belang is; 
  • het type werk leidend moet zijn voor het type contract.

Hoofdstuk 2 van de cao wordt in gezamenlijkheid herzien met als uitgangspunt dat werknemers direct bij de werkgevers in dienst komen met zicht op een vast contract en dat werkzaamheden in principe structureel zijn als deze langer voortduren dan 2 jaar.

Duurzame inzetbaarheid

Voor medewerkers met fysiek belastende werkzaamheden zullen de ontziemaatregelen in de cao worden verruimd. Hiervoor wordt een checklist zwaar werk ontwikkeld en de tekst van de cao aangepast. Daarnaast worden algemene kaders opgesteld voor maatwerk om eerder stoppen met werken middels een RVU of andere maatregel te faciliteren. Voor de overige medewerkers is de medische toets bepalend voor het gebruik van de ontziemaatregelen. 

Inclusiviteit 

Tot slot verbinden sociale partners zich aan de doorstroom naar regulier werk en zal het salarisperspectief worden verbeterd voor de medewerkers die zijn ingestroomd op grond van de Participatiewet door mogelijke aanpassing van het loongebouw. Dit zal de komende tijd aandacht krijgen en hierbij wordt het Platform Inclusiviteit van het A&O fonds waterschappen nauw betrokken. 

Proces

Het onderhandelaarsresultaat wordt zowel door de werkgevers als door de vakbonden voorgelegd aan hun achterban. Als deze instemmen wordt het onderhandelaarsresultaat omgezet in een definitief cao-akkoord met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 met directe werking voor de loonstijging van 2%. Na het definitieve akkoord is de nieuwe cao te raadplegen op vwvw.nl/cao/arbeidsvoorwaarden.

Sociale partners