Sectoranalyse Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

In het nationaal pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt rond duurzame inzetbaarheid (DI) en over eerder stoppen met werken (RVU) als het werk te zwaar is om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd uit te voeren. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidie toegekend aan de sector waterschappen om een knelpuntenanalyse uit te voeren.

Het doel van de subsidieregeling MDIEU is enerzijds om duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen en anderzijds om tijdelijk een financiële bijdrage te leveren voor oudere werkenden in zware beroepen, die redelijkerwijs niet in staat worden geacht tot aan de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken.

Analyse sector waterschappen

In de maanden april, mei en juni wordt door SPDI een knelpuntenanalyse uitgevoerd. De opdracht luidt:

  • Voer een sectoranalyse uit naar de bevorderende en belemmerende factoren met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
  • Onderzoek de wensen en behoeften van werkgevers en werknemers als het gaat om eerder uittreden.
  • Lever bouwstenen voor het sectoraal activiteitenplan en een mogelijk scenario met betrekking tot het definiëren van zwaar werk en het faciliteren van eerder uittreden.
  • Begeleid de sector zowel procesmatig, als inhoudelijk bij het opstellen van de sectoranalyse.

De analyse is mede bedoeld om te onderzoeken of een volgende MDIEU-subsidieaanvraag nodig/mogelijk is en dient als input voor een activiteitenplan bij de aanvraag voor een volgende MDIEU-subsidie.

Uitkomsten en vervolg

Over de uitkomsten van de knelpuntenanalyse volgt in juli een eindrapport. De uitkomsten worden ook gebruikt voor het gesprek met vakbonden over zware beroepen en hoe deze eventueel te ontzien op oudere leeftijd. De paritaire werkgroep Duurzame Inzetbaarheid begeleidt de sectoranalyse. Op 21 juni was er een bijeenkomst om de eerste resultaten te bespreken met en input op te halen bij HR- en OR-leden van de Vwvw-leden en kaderleden van de vakbonden. De resultaten van de sectoranalyse worden op 15 juli gepresenteerd aan de onderhandelingsdelegatie en de vakbonden. De uitkomsten worden ook gedeeld op onze website.