Uitkomsten Monitor Banenafspraak 2020

Ieder jaar zet het A&O-fonds Waterschappen een beknopte monitor uit onder alle leden van de Vwvw om de voortgang van de wet Banenafspraak te monitoren. De laatste monitor is begin 2021 uitgezet en geeft cijfers van de realisatie Banenafspraak in de sector waterschappen tot en met 31 december 2020.

Op 31 december 2020 waren er door organisaties in de sector tezamen 262,0 banen gecreëerd volgens berekening van de Quotumwet. Het te behalen quotum voor de sector totaal bedroeg 427,3 banen. Met 262,0 daadwerkelijk gerealiseerde banen eind 2020 is 61% van het totale quotum van 2020 gehaald.

Van toename naar afvlakking

De cijfers van de monitor laten zien dat na een sterke toename in de jaren 2017 t/m 2019 een afvlakking plaatsvindt in 2020 in de toename van het aantal gerealiseerde banen. Een mogelijk verklaring hiervoor kan liggen in de corona-crisis die volgens respondenten het aantrekken en begeleiden van medewerkers uit de doelgroep heeft bemoeilijkt.

Grote diversiteit aan functies

De monitor laat verder zien dat personen uit de doelgroep werkzaam zijn in een grote diversiteit aan functies in de organisaties. Dit betreft niet alleen ondersteunende functies, maar in toenemende mate ook in het primaire proces van organistisch op verschillende afdelingen.

Bekijk de sectorrapportage Monitor Banenafspraak 2020

Van project naar staand beleid

Anno 2021 zijn veruit de meeste werkgevers van de overheids- en onderwijssectoren voorbij de project- en opstartfase van de Banenafspraak. Een essentiële en logische volgende stap is borging van de project- en programma-activiteiten.

Onbeperkte Denkers

Het ondersteuningsprogramma ‘Onbeperkte Denkers sector waterschappen’ is een nieuw initiatief van het A&O-fonds Waterschappen in samenwerking met de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV. Het initiatief is gericht op belanghebbenden op sectorniveau en binnen organisaties en faciliteert en ondersteunt bij het realiseren van de taakstelling rond de Wet Banenafspraak. Er wordt nauw samengewerkt met het Platform inclusiviteit.

Meer informatie over Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers