Waardevol webinar 'Nieuw ontwerp van werk'

Terugblik op deze 'update-sessie' over arbeidsmarktbeleid en de activiteiten van de WENB en onze O&O fondsen op dit vlak.

Op 20 oktober vond het webinar 'Nieuw ontwerp van werk: de Arbeidsmarkt' voor onze leden plaats.

In het eerste deel ging Petra van de Goorbergh van De Argumentenfabriek in op de adviezen over de inrichting van de arbeidsmarkt, zoals de Commissie Borstlap, de WRR en het 'Platform Toekomst van Arbeid'. Zij nam ons mee in hetgeen de regering met al die plannen en adviezen gaat doen.

Haar inbreng ging vooral over een 'Leven lang ontwikkelen': de structuur waarlangs werkzoekenden hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt en hoe werkgevers kunnen anticiperen op de arbeidsmarktkrapte. Petra vroeg de aanwezigen naar hun dromen als het gaat om de arbeidsmarkt. Hieruit kwamen verrassende inzichten naar voren:

  • als werkgevers meer informatie over de arbeidsmarkt met elkaar delen;
  • inzichtelijk krijgen welke werknemers er nodig zijn voor het werk in de toekomst;
  • zorgen voor duurzaam inzetbare werknemers, en wel in alle leeftijdscategorieën;
  • vaker de flexibiliteit opzoeken; zowel door werkgevers als door werknemers;
  • de 'nieuwe generatie' werknemers heeft andere behoeften dan werknemers die al langer bij een bedrijf werken of oudere werknemers
    (de huidige arbeidsmarkt zou niet aansluiten op de verschillende generaties);
  • omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt: hoe meer mensen aan te trekken en te behouden?
    (hoe kan het werk ingericht worden, zodat dit met de beschikbare mensen uitgevoerd kan worden?)

Petra nam de aanwezigen mee in de diverse arbeidsmarktrapporten en brieven die zijn verschenen. Ze vindt het jammer dat niet alle adviezen van de Commissie Borstlap zijn overgenomen. Het advies vormt één geheel van bouwstenen, maar nu lijkt er toch weer aan 'cherry picking' te worden gedaan; door het ene advies wel over te nemen en het andere niet.

Hoe haken wij aan bij de diverse initiatieven?

In het tweede deel werd er een vertaalslag gemaakt naar de initiatieven op de arbeidsmarkt vanuit de verschillende sectoren van de WENB en onze O&O fondsen.

Marinika Knoef, programmamanager arbeidsmarkt, liet aan de hand van een presentatie zien wat we samen doen, om meer mensen te interesseren voor techniek en het werk in onze sectoren. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in campagnes voor diverse doelgroepen. De filmpjes over het werken in de netwerksector (de instroomcampagne 'Power up the Planet!') en in de sector GEO (instroomcampagne 'Maak werk van een schonere wereld!') worden veelvuldig bekeken, zelfs met een uitschieter naar 4,2 miljoen views.

Anders nog iets?

Marinika, ook actief voor onze O&O fondsen, nodigt onze leden uit om hun wensen voor projecten kenbaar te maken. Een van de deelnemers aan het webinar merkte namelijk op dat de besproken campagnes vooral focussen op instroombevordering, maar zij zou graag zien dat er ook iets in het leven wordt geroepen om werknemers te behouden. Het gaat dan met name om de doelgroep: oudere technici.

Wij bieden onze leden natuurlijk het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' van de WENB, diverse edities van de 'TechCrossOvers' en diverse initiatieven binnen het breder gedefinieerde thema 'duurzame inzetbaarheid', maar input over specifieke vraagstukken is welkom!