Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Per 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in. Met de komst van de wet gelden er andere regels voor onder andere het onderhandelen en afsluiten van een cao. Ook verhuizen de individuele afspraken. Alle medewerkers krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling.

De toolkit van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

In de Wnra is opgenomen dat voor alle aangestelde ambtenaren op 1 januari 2020 bij wet een arbeidsovereenkomst ontstaat. Als werkgever sta je voor de keus of je mee vaart op deze wettelijke bepalingen en medewerkers informeert of daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst afsluit/bevestigd (met twee handtekeningen).

In de Wnra-toolkit staan hulpmiddelen om in de eigen organisatie een bij jullie passende keuze te maken. Ook hulpmiddelen om de gemaakte keuze uit te voeren. Van algemene informatie, een handreiking met afwegingen, tot communicatiemiddelen en een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst.

Naast de toolkit zijn als voorbeeld het Personeelshandboek Arbeidsvoorwaarden en de arbeidsovereenkomst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te downloaden. 

Andere instrumenten voor de overgang naar het civielrecht.

Door P&O-collega’s zijn in 2017 de eerste hulpmiddelen voor de overgang van het publiekrecht naar het civiel recht opgesteld. Een stappenplan van regeling naar handboek en een notitie over de overgang van bezwaar naar .....

e-learning Wnra

De e-learning Wnra is gemaakt voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. De focus ligt bij medewerkers van afdelingen P&O en leidinggevenden. In een zestal blokken kom je langs verschillende onderwerpen:

  • Introductie Wnra
  • Aangaan van een arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Wijzigen van een arbeidsovereenkomst
  • Beëindigen van een arbeidsovereenkomst
  • Geschillen

Deze blokken kun je in willekeurige volgorde volgen. Je kunt bij deze e-learning ook tussendoor pauzeren.

Naast de basis module die de grote lijnen én de verschillen met het huidige systeem moet kennen zijn ook de volgende verdiepende modules beschikbaar:

  • Interactieve praktijksessies in het land waarin aan de hand van casussen de theorie wordt behandeld
  • Module De Arbeidsovereenkomst
  • Module Ontslagrecht

Reorganisatieontslag na 1 januari 2020

Met de komst van het civiele recht veranderen de regels bij ontslag. Zo ook bij reorganisatie ontslag. In onze sector geldt een ontslagverbod bij reorganisatie tot 2 juli 2021. Daarna gelden de regels in het civiele recht. In drie informatieve bijeenkomsten is bij de verandering stil gestaan. In deze bijeenkomsten is een aantal belangrijke bronnen om te raadplegen genoemd.

De Wnra nieuwsbrief

De Vereniging brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief Wnra uit. De meest recente Wnra nieuwsbrief vind je hier

Overleg met andere sectoren en vakbondscentrales

Een paar keer per jaar komen de werkgevers van gemeenten, provincies, het rijk en de waterschappen bij elkaar om samen met de centrales van vakbonden en de directeur generaal van het ministerie van BZK te spreken over de implementatie van de wet. Dit overleg vindt plaats in de Transitiekamer van de Raad van het Overheidspersoneel. Namens de sector neemt Marco Kastelein, hoogheemraad bij Rijnland aan het overleg deel.