ga naar de hoofdinhoud

1.3 Karakter van de cao

  1. Deze cao heeft het karakter van een standaard cao; afwijken van bepalingen in deze cao is niet toegestaan, rekening houdend met het bepaalde in lid 2.
  2. De werkgever kan arbeidsvoorwaardelijke afspraken maken in aanvulling op deze cao als dat in deze cao is geregeld of als het een niet-bij cao geregeld onderwerp betreft. Dat is in deze cao geregeld in de artikelen 3.3.5 (Toelage onregelmatige dienst) lid 5, 3.3.11 (Lokale toelagen), 3.4.7 (Overige bepalingen), 3.4.8 (Verblijfs- en verhuiskosten) lid 1 en 2 en 3.4.15 (Lokale vergoedingen en verstrekkingen).
  3. In de WOR en hoofdstuk 8 (Medezeggenschap) van deze cao is geregeld met wie en op welke wijze de werkgever deze afspraken, zoals bedoeld in lid 2, kan maken.