ga naar de hoofdinhoud

2.5 Verplicht verrichten (andere) werkzaamheden

 1. De werknemer is – nadat hij is gehoord – verplicht een andere functie te aanvaarden als daarbij sprake is van een zwaarwichtig belang en het belang van de werknemer daarvoor in redelijkheid moet wijken. De functie moet hem redelijkerwijs opgedragen kunnen worden in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden, zijn geschiktheid voor de bijzondere functie-eisen en de voor hem bestaande vooruitzichten.
 2. De werkgever kan de werknemer tijdelijk verplichten om in het belang van de organisatie:
  a. niet tot zijn functie behorende werkzaamheden te verrichten of tijdelijk een andere functie waar te nemen; of
  b. werkzaamheden te verrichten buiten de voor hem vastgestelde werktijden.
  Dit geldt alleen als deze werkzaamheden geen bijzondere functie-eisen met zich meebrengen of als de geschiktheid voor de bijzondere functie-eisen al is vastgesteld.
 3. Wanneer de werknemer meent dat door zijn persoonlijkheid en omstandigheden de in lid 1 of lid 2 bedoelde werkzaamheden niet van hem kunnen worden gevraagd, geeft hij dat direct aan bij de werkgever. De werkgever neemt zo spoedig mogelijk een beslissing. De werknemer is verplicht in afwachting van de beslissing met de werkzaamheden te starten.
 4. De werknemer kan niet worden verplicht, de werkzaamheden van stakers over te nemen. De werkgever kan de werknemer hiertoe alleen verplichten als:
  - dat met het oog op de openbare veiligheid of gezondheid noodzakelijk is, of
  - als de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. 
 5. Als lid 4 wordt toegepast, wordt er zo snel mogelijk overlegd met de vakbonden die de staking organiseren.