ga naar de hoofdinhoud

3.1.1 Uitgangspunten

  1. Het uitgangspunt voor het salaris is functiewaardering. Bij de vaststelling van het salaris kunnen in aanmerking worden genomen:
  • leeftijd en dienstjaren van de werknemer;
  • andere omstandigheden, voor zover deze voor het organisatiebelang en/of de verhoudingen binnen de organisatie van betekenis zijn.

         De wijze waarop de werknemer functioneert, bepaalt de verhoging van het salaris.

  1. De werkgever maakt met de werknemer die in dienst komt op basis van de Participatie- en Quotumwet, afspraken over de functie en de inschaling. Dit kan een reguliere functie zijn die gewaardeerd is volgens FuWater.
  2. Als de werknemer die in dienst komt op basis van de Participatie- en Quotumwet, niet een reguliere functie gaat vervullen, spreken werkgever en werknemer af welke werkzaamheden de werknemer uit gaat voeren. Zij kunnen afspreken dat de werknemer daarbij kan worden ingedeeld in schaal 0.
  3. Volgens de wet dient voor de medewerker die in dienst komt op basis van de “Participatie en Quotumwet”, de loonwaarde te worden vastgesteld.
  4. Het salaris en toelagen wordt in principe per kalendermaand uitbetaald. Over de wijze waarop, kan de werkgever nadere regels vaststellen.