ga naar de hoofdinhoud

Overige toelagen

Artikel 3.3.11 Compensatie werk met bijzondere eisen

 1. De werkgever is verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 3.
 2. Indien in de functie in principe dagelijks werkzaamheden worden verricht die risicovol zijn in de zin van gezondheidsrisico’s en/of sprake is van zwaar werk, zware werkomstandigheden en/of werkzaamheden in bezwarende of risicovolle omstandigheden waar de werkgever geen invloed op heeft is er recht op compensatie.
 3. Onder zwaar werk, zware werkomstandigheden en/of werkzaamheden in bezwarende of risicovolle omstandigheden wordt in ieder geval verstaan stank, geluid, trillingen, publieksagressie, biologische agentia, gevaarlijke stoffen, tillen, werken in besloten ruimtes of op hoogte en werken met machines of installaties die veiligheidsrisico’s opleveren.
 4. De werkgever stelt in overleg met de OR vast voor welke functies een compensatie van € 144 per maand geldt.
 5. De hoogte van de compensatie is gebaseerd op een voltijd dienstverband. Bij een deeltijd dienstverband wordt de hoogte van de compensatie naar rato uitgekeerd.
 6. De afbouwregeling van artikel 3.3.6 is van toepassing voor de werknemer die tenminste 12 maanden een compensatie heeft ontvangen en deze buiten de schuld van de werknemer wordt beëindigd.

Artikel 3.3.12 Arbeidsmarkttoelage

 1. De werkgever kan aan de werknemer voor werving of behoud een toelage toekennen van maximaal 10% van zijn salaris.
 2. De OR wordt jaarlijks over de toepassing van dit artikel geïnformeerd.

Artikel 3.3.13 Waarneming andere functie

 1. De werknemer die volledig een andere functie waarneemt, ontvangt, indien voor die functie een hogere schaal geldt dan voor zijn eigen functie, over de tijd van deze waarneming een vergoeding. Bij gedeeltelijke waarneming heeft de werknemer recht op een gedeeltelijke waarnemingstoelage.
 2. De vergoeding in lid 1 bedraagt 8% van het eigen salaris per uur van de werknemer. De vergoeding wordt alleen toegekend bij een hele werkdag waarneming.
 3. De werknemer van wie het salaris hoger is dan het maximum van schaal 9 heeft pas recht op deze vergoeding als de waarneming in een aaneengesloten tijdvak van 6 weken minimaal 20 hele werkdagen heeft geduurd. In dat geval ontvangt de werknemer alsnog de vergoeding over de dagen waarop hij al waargenomen heeft. 
 4. Als de werknemer een functie met een onregelmatige dienst (artikel 3.3.4) waarneemt en hij in zijn eigen functie niet in onregelmatige dienst werkt, dan ontvangt de werknemer in aanvulling op de vergoeding uit lid 1 een toelage onregelmatige dienst op basis van artikel 3.3.5. Op de eerste 2 dagen en de eerste zaterdag en zondag is de toelage gelijk aan de toelage voor overwerk.
 5. De werknemer heeft bij meerdere gelijktijdige waarnemingen slechts recht op één toegekende vergoeding voor waarneming (er kan niet gestapeld worden). Aansluitende waarnemingen worden als één waarneming gezien.
 6. De werknemer, voor wie volledige waarneming reeds deel uitmaakt van zijn functie en de waardering van de functie daarop is gebaseerd, ontvangt geen vergoeding volgens de leden 1 en 3.
 7. De werkgever is bevoegd om in andere gevallen van waarneming een naar zijn oordeel billijke vergoeding toe te kennen, gelet op de aard en de omvang van de door de waarneming verrichte werkzaamheden en op de duur en de wijze van de waarneming.

Artikel 3.3.14 Lokale toelagen

De werkgever kan een lokale regeling voor een toelage treffen, waarbij geldt dat het een vorm van belonen is, die niet in de functiewaardering is meegewogen.