ga naar de hoofdinhoud

8.4 Overleg bij reorganisaties

 1. De werkgever overlegt met de vakbonden wanneer in verband met een reorganisatie met personele gevolgen voor werknemers een sociaal plan moet worden vastgesteld. Dit overleg kan ook plaats vinden met het Lokaal Overleg.
 2. In dit sociaal plan worden in ieder geval afspraken gemaakt over:
  de regels die gelden voor de plaatsing van werknemers in de gewijzigde organisatie voor zover niet bepaald in de Ontslagregeling;
  hoe en wanneer de bij de reorganisatie betrokken werknemers worden gehoord;
  de wijze waarop de gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers worden opgevangen; en
  de toelagen en vergoedingen tijdens de herplaatsingstermijn zoals opgenomen in artikel 5.4.
 3. De werkgever informeert de vakbonden of het Lokaal Overleg op het moment dat de OR wordt geïnformeerd in het kader van haar adviesrecht op grond van artikel 25 WOR.