ga naar de hoofdinhoud

9.3 Inning en betaling van de bijdrage

  1. Uiterlijk 1 februari van enig jaar ontvangt de werkgever van de door cao-partijen aangewezen administrateur een factuur ter hoogte van de conform artikel 9.2 lid 3Ā vastgestelde bijdrage.
  2. Betaling van de bijdrage dient te geschieden voor 31 maart op de door de administrateur aangewezen bankrekening.
  3. De werkgever die ondanks twee schriftelijke aanmaningen met een daarin gestelde betalingstermijn zijn betalingsverplichting niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, is door het enkele verloop van die termijn in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De werkgever is in dat geval de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten verschuldigd.