Terugblik cao-overleg juni

Vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers hebben meerdere keren per jaar cao-overleg. Waar houdt deze zogenaamde ‘cao-tafel’ zich mee bezig? En wat staat er de komende tijd op de planning?

Het cao-overleg in juni was de eerste fysieke vergadering sinds de coronacrisis. Ook was het de eerste vergadering in aanwezigheid van Erik de Ridder, toen nog beoogd voorzitter van de cao-onderhandelingsdelegatie, maar inmiddels benoemd tot lid van het bestuur van de Vwvw en voorzitter van de werkgeversdelegatie.

Werkbezoeken

De cao-partijen gaan regelmatig op werkbezoek bij een van de 36 leden van de Vwvw. Tijdens een werkbezoek kan de organisatie waar het werkbezoek plaatsvindt inbreng leveren voor de nieuw af te sluiten cao. Daarnaast kunnen de cao-partijen aan de vertegenwoordigers van de organisatie uitleggen wat de huidige ontwikkelingen zijn binnen het cao-overleg. Er is afgesproken om tijdens de werkbezoeken te focussen op de 3 thema’s uit de beleidstekst van de cao: Loopbaanbestendig, Levenslang ontwikkelen en Waarderen van werk.

> beleidsteksten cao 2020

Duurzamer werken

De cao-tafel gaat ervan uit dat het thuiswerken structureel omvangrijker zal blijven plaatsvinden in ons werkzame leven. Eerder dit jaar is er rond het thema ‘reiskosten- en thuiswerkvergoeding’ een verschil van inzicht ontstaan tussen de werkgeversdelegatie en het bestuur van de Vwvw. Een afvaardiging van het Vwvw-bestuur is hier vervolgens over in gesprek gegaan met de werkgeversdelegatie en de vakbonden. Er zijn goede afspraken gemaakt over de wijze waarop we binnen de genormaliseerde verhoudingen, waar alle partijen graag aan vast willen houden, de samenwerking willen voortzetten.

Paritaire werkgroep

De gemaakte afspraken maken de weg vrij om het thema ‘thuiswerken’ gezamenlijk weer op te pakken. De cao-tafel heeft aan een paritaire werkgroep gevraagd om de gevolgen van het structureler thuiswerken in kaart te brengen. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

  • arbeidsomstandigheden
  • financieel en fiscaal
  • duurzaamheid
  • psychosociaal
  • technologisch en faciliteiten

Aan de werkgroep is gevraagd om op basis van hun bevindingen te komen met (een) voorstel(len) voor een regeling met oog voor de organisatie, duurzame mobiliteit, vitaliteit en gezondheid, een goede balans werk-privé en de werksituatie, die in de huidige cao kan worden opgenomen. Hierbij dient ook te worden stilgestaan bij de medewerkers die vanwege hun functie of (bepaalde) werkzaamheden niet thuis (kunnen) werken. Indien mogelijk is het voorstel ook voorzien van een omgevingsscan van externe ontwikkelingen.

Planning

Door de corona-maatregelen konden niet alle werkbezoeken doorgaan. Vanaf 8 juli worden de werkbezoeken en vergaderingen zoveel mogelijk (digitaal) hervat. De planning va de cao-tafel staat in de agenda. De cao-tafel hoopt aan het eind van het jaar een besluit te kunnen nemen over een nieuwe cao.

> de Vwvw-agenda

Cao-overleg

Bij het cao-overleg zijn de leden van de cao-onderhandelingsdelegatie en van de vakbonden aanwezig. Het cao-overleg heeft een onafhankelijke voorzitter en secretaris.

> de cao-onderhandelingsdelegatie