ga naar de hoofdinhoud

Uitbreiding toepassing ontziemaatregel fysiek verzwarende omstandigheden

De ene functie is fysiek zwaarder dan de ander. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de fysieke belasting van sommige functies kan er gebruik worden gemaakt van de ontziemaatregel. Het aantal functies dat gebruik kan maken van deze ontziemaatregel, is uitgebreid. Dit was een cao-afspraak uit 2022 die nu is uitgewerkt.

De informatie in dit artikel is in maart 2023 ook per brief naar de leden van de Vwvw gestuurd.

De ontziemaatregel is vastgelegd in de cao in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3, artikel 5.3.4 Ontziemaatregel fysiek verzwarende omstandigheden (was voorheen artikel 5.3.5 Belastende werkzaamheden).

Duurzame inzetbaarheid en individueel maatwerk

In het cao onderhandelingsakkoord 2022 zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en individueel maatwerk met betrekking tot eerder stoppen met werken. In dit kader hebben sociale partners afgesproken te onderzoeken op welke wijze verruiming van de bestaande ontziemaatregel in de cao mogelijk is voor werknemers van 58 jaar of ouder die werkzaam zijn in functies met werkzaamheden onder fysiek verzwarende omstandigheden.

Niet alleen muskusrattenbestrijders

In de cao was de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de ontziemaatregel beperkt tot de functie van muskusrattenbestrijder. Sociale partners hebben afgesproken het gebruik van de ontziemaatregel mogelijk te maken voor alle functies met werkzaamheden onder fysiek verzwarende omstandigheden.

Vragenlijst

Om te beoordelen of er in een functie sprake is van fysiek verzwarende omstandigheden, moet de functie aan de hand van een vragenlijst door een ergonoom (kerndeskundige) beoordeeld worden of sprake is van fysiek verzwarende omstandigheden. Daarnaast blijft het middels een medische toets mogelijk om gebruik te maken van de ontziemaatregel.

Voorwaarden

Over de doelgroep en voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de ontziemaatregel hebben sociale partners afgesproken dat de werknemer op het moment van deelname:

  • minimaal 10 jaar werkzaam (met maximaal een onderbreking van 12 maanden) is in een functie met fysiek verzwarende omstandigheden;
  • de fysiek verzwarende werkzaamheden uitoefent en blijft uitoefenen; en
  • een leeftijd heeft die maximaal 10 jaar voor de eigen AOW datum ligt.

De ontziemaatregel blijft van toepassing zolang de fysiek verzwarende omstandigheden van toepassing zijn en is niet bedoeld voor werknemers die door arbeidsongeschiktheid of een medische beperking hun functie niet of onvoldoende kunnen uitoefenen.

Bijlagen bij cao

De procesbeschrijving en vragenlijst zijn als bijlage 1A en 1B toegevoegd aan de cao.

> naar de procesbeschrijving en vragenlijst

Evaluatie

Om er voor te zorgen dat de regeling op vergelijkbare wijze wordt toegepast zal medio november 2023 een evaluatie plaatsvinden om de toepassing van de regeling te toetsen en waar nodig te aan te passen. Voor of na de zomervakantie kan een tussentijds evaluatie plaatsvinden middels uitvraag naar de stand van zaken.

Vragen? 

Op onze website staat een Q&A met de meest gestelde vragen rond dit thema.

Neem bij overige vragen contact op met Arjan Guijt, beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij de Vwvw, via aguijt@vwvw.nl.