ga naar de hoofdinhoud

8.3 Kaders voor de Arbeidsvoorwaardencommissie

 1. De Arbeidsvoorwaardencommissie is een commissie zoals bedoeld in artikel 15 WOR.
 2. Er sprake van een uitbreiding van de onderwerpen waarop de OR instemmingsrecht heeft (dit is dus gericht op het bereiken van overeenstemming). Dit betreft de onderwerpen genoemd in artikel 8.1 lid 1. Dit betreft een uitbreiding zoals bedoeld in artikel 32 WOR.
 3. Op de Arbeidsvoorwaardencommissie zijn de volgende kaders van toepassing:
  a. De Arbeidsvoorwaardencommissie heeft een eigen reglement waarin de werkwijze en samenstelling is vastgelegd.
  b. De bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 8.1 lid 1 worden geheel overgedragen aan de Arbeidsvoorwaardencommissie.
  c. De werkgever en de OR kunnen in aanvulling op sub b onderling afspraken maken over de overdracht van de wettelijke bevoegdheden van de OR op het gebied van arbeidsvoorwaarden uit artikel 27 WOR aan de Arbeidsvoorwaardencommissie.
  d.
  De werkgever, vakbonden en OR maken onderling afspraken over de samenstelling en werkwijze van de Arbeidsvoorwaardencommissie en leggen dit in een reglement vast.
  e. Voor de samenstelling van de Arbeidsvoorwaardencommissie geldt dat:
  de Arbeidsvoorwaardencommissie voor tenminste de helft bestaat uit leden van de OR;
  de Arbeidsvoorwaardencommissie voor tenminste 2/3 bestaat uit leden van de vakbonden bij de werkgever; dit kunnen ook OR leden zijn; en
  de vakbonden die partij zijn bij het cao-overleg in de sector en leden hebben die werkzaam zijn bij de werkgever, in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de Arbeidsvoorwaardencommissie.
  f. De Arbeidsvoorwaardencommissie kan zich laten bijstaan door externe vakbondsadviseurs.
 4. In het reglement wordt ook vastgelegd dat de Bedrijfscommissie voor de Overheid bij geschillen bevoegd is tot advies dan wel arbitrage.