ga naar de hoofdinhoud

Cao-wijzigingen per 1 september

Het cao-overleg tussen werkgevers en vakbonden vindt voortdurend plaats. De overleggen hebben soms tot gevolg dat de huidige cao-tekst niet meer past bij de gewenste situatie. Uit het cao-overleg van 14 juni kwamen, op verzoek van werkgevers en werknemers, enkele inhoudelijke en tekstuele wijzigingen die per 1 september 2023 worden doorgevoerd in de cao.

Artikel 3.1.13 Verhoging van het salaris

In de cao in artikel 3.1.13 staat dat de werkgever per 1 januari van het daaropvolgende jaar het salaris van de medewerker verhoogt wanneer de medewerker goed functioneert. Aan dit artikel wordt aan lid 4 het volgende toegevoegd: ‘het oordeel over het functioneren is nog niet vast te stellen als de werknemer na 1 september van het jaar in dienst is getreden’. Deze wijziging van de cao-tekst gaat als enige van de wijzigingen in dit artikel in op 1 januari 2024, in plaats van 1 september 2023.

> Artikel 3.1.13 van de cao Werken voor waterschappen

Artikel 3.2.2 Doelen IKB

Aan de cao-tafel hebben werkgevers en vakbonden afgesproken het artikel over de IKB doelen in de cao Werken voor waterschappen uit te breiden met een lid dat het mogelijk maakt om in overleg met de arbeidsvoorwaardencommissie of het lokaal overleg 'eigen' doelen aan het IKB toe te voegen.

> Artikel 3.2.2 van de cao Werken voor waterschappen

Artikel 3.4.12 Ambtsjubilea

Aan het cao-artikel over ambtsjubilea wordt een lid toegevoegd. Daarin staat: Als diensttijd voor een jubileumuitkering telt de gewerkte tijd mee waarin de werknemer verplicht ABP-pensioen heeft opgebouwd bij een verplicht bij het ABP aangesloten organisatie. Daarnaast telt voor de jubileumuitkering ook de diensttijd mee van enkele specifieke situaties in de periode voorafgaand aan 1 juli 2014.

> Artikel 3.4.12 van de cao Werken voor waterschappen

Artikel 4.2.1 Werktijden

In het artikel over werktijden wordt nu ook rekening gehouden met niet-planbaar artsenbezoek.

> Artikel 4.2.1 van de cao Werken voor waterschappen

Transponeringstabel

Bovengenoemde en overige wijzigingen zijn zichtbaar in de transponeringstabel die de oude artikelen overzichtelijk vergelijkt met de nieuwe artikelen.

> Transponeringstabel cao-wijzigingen per 1 september

Nieuwe cao-tekst

De cao-tekst is te lezen op vwvw.nl/cao/arbeidsvoorwaarden, de wijzigingen zijn ook daar doorgevoerd. De meest recente PDF-versie van de cao is ook te downloaden op de website.

> Naar de cao op vwvw.nl